Pagina's

zondag 26 augustus 2007

Notulen van het eerste Druidisch Conventikel

Stichtingsverslag van het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing

Artikel 1

Het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing kent drie types leden:
De Oblaten. Vergelijkbaar met lekenbroeders, het betreft externe leden, sympathisanten en verschijningsvormen die uitblinken door hun ongewild patafysisch karakter.
De Ovaten. Dit betreft de voornaamste groep, volwaardige leden die de wens hebben geuit om toe te treden en voldoen aan de voorwaarden onder artikel 2.
De Ornaten. Die hebben een symbolische functie. Het kunnen mensen, dieren of abstrakte principes zijn. Vanuit 'patafysisch oogpunt verhouden ze zich tot de Ovaten zoals die zich verhouden tot de Oblaten. De Ornaten zetelen per definitie in deetherniteit.

Artikel 2

Om Ovaat te worden dient men ofwel uit te blinken in de (uiteraard 'patafysische) Wetenschap, ofwel een eenmalige gift te doen voor de Morosofische(*) vleugel van de Ububliotheek. Lidmaatschap kan enkel worden goedgekeurd door een Druidisch Conventikel of een Eburoonse Bardo.
(*)Morosofie werd gedefinieerd door Matthijs van Boxsel , en onderzocht door Raymond Queneau en André Blavier voor hem, en wordt getypeerd ideeën die buiten de norm vallen, gepubliceerd zijn en vooral geen aanhangers kennen.
Teneinde het verschil met Oblaten te verscherpen kan en mag men de kwaliteit van Ovaatschap laten voorafgaan door een '.
Lidmaatschap is blijvend, enkel een hoogst uitzonderlijke beslissing van hetAnathematisch Tribunaal kan dit ongedaan maken. Sterven kan onder geen beding als excuus dienen om de lidmaatschap op te geven.

Artikel 3

Elk lid heeft een of meer eigen aanspreektitels. De wereldse naam kan al dan niet gebruikt worden doch wordt slechts beschouwd als een anekdote.

Artikel 4

Het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing werd in het leven geroepen op 16 Phalle 134 door enerzijds de vier volgende stichtende Ornaten:De Apostatische Heresiarch. Die heeft de hoogste leidinggevende functie. Werd verkozen door puur toeval en wordt vooral gekenmerkt door afwezigheid.De Apostolische Exarch. Staat de Apostatische Heresiarch bij om de leiding te verkondigen aan de wereldlijke leden. Verantwoordelijk voor alle misverstanden.De Apologische Eparch. Staat de Apostatische Heresiarch en de Apostolische Exarch bij en zoekt idiote excuses voor hun wanbeleid.


De Autokefalische Mafriaan. De enige Ornaat die aan niemand verantwoording moet geven. Wegens diens prerogatief is die automatisch voorzitter van het Anathematisch Tribunaal.

Wanneer deze vier hoogwaardigheidsbekleders samenkomen wordt een Druidisch Conventikel gevormd. Door hun allesomvattende afwezigheid zijn deze leden per definitie Ornaten.

Anderzijds door de volgende vijf stichtende Ovaten:De Chorepiscopische Protonotaris: een landelijk lid die de notules uit de etherniteit haalt en ze vastketend in de materie. Verantwoordelijk voor de Blog.De Apocalyptische Nuntius is hoofdverantwoordelijk voor het helpen mislukken van activiteiten. Werkt nauw samen met de Megalitische Gardinaal.De Megalitische Gardinaal: ontvangt en organiseert bijeenkomsten van het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing.


De Katatonische Kakapitteleer: de ceremoniemeester die samenwerkt met de Apocalyptische Nuntius en de Megalitische Gardinaal. Als voorzitter van een bijeenkomst bij afwezigheid van de Apostatische Heresiarch, vermijdt hij elke tussenkomst.De Anacolutische Ikonoklast: verzamelt, sorteert en beheert al het beeldmateriaal.

Artikel 5

De chaotische samenkomst van alle leden wordt een Eburoonse Bardo genoemd.

Artikel 6

Het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing is verdeeld in verschillende laboratoria. Leden kunnen deelnemen aan een of meer van deze vorsingsdomeinen. Tot op heden zijn de volgende leerstoelen in het leven geroepen:Het Morosofisch Kabinet: onderzoekt Morosofie in Vlaanderen, gedrukt of via het internet.
Morosofie is een term, waarvan het nut zich liet gelden, ontdekt door Regent Mathijs Van Boxselen uitvoerig besproken in drie voortreffelijke boekdelen.
De Landaard der Patadigma's: onderzoekt de vreemde en uitzonderlijke aspecten binnen de Nederlandstalige folklore en legendes, naar het model van 'Extroardinary Popular Delusions and the Madness of Crowds' van Charles MacKay.Het Avatariaat der Pataforen: sociologisch onderzoek naar de nieuwe verschijningsvormen en de metaforen die ontstaan uit relationele interacties. Vertrekt uit zgn. 'memes' om er zoveel mogelijk tegenstrijdige interpretaties aan te geven. De leden noemen zich 'memebers' (spreek uit 'miembers').

Het Ambulatorium der Zimzoem:Hoog patakabbalistisch onderzoek. Voornaamste publicatie: 'Towards a 'patakabbalah'.De Saturnische Ambacht: verzorgt alle publicaties (boeken, tijdschriften, website) - Saturnus zijnde de alchemistische tegenhanger van lood. Diens wereldse verschijning uit zich in de hermetische uitgeverij 'L'Aérolithe d'Orichalque'.

De Nering der Schijtkisterij: verzorgt de phynanciële kant voor de Saturnische Ambacht.De Pinakotheek der Anamneses beroept zich in de eerste plaats op het visuele. Enerzijds wordt een bonte verzameling gehouden van Patarchetypes, hierbij gedefinieerd als kanttekeningen die op een uitzonderlijke wijze oerideeën proberen los te krijgen, anderzijds worden er zelf beelden geproduceerd die vals herkenbaar lijken, "Déjà-pas-Vus" genaamd. De leden van deze leerstoel worden Anamnisten genoemd. De voorzitter is per definitie de Anacolutische Ikonoklast.

Het Gymnasium der Posophie: tracht vernieuwende acrobatische verbanden te leggen tussen losstaande ideeën via de Po-relatie van Edward de Bono.

De Habdank Skarbek Questiorium: stelt vraagstellingen vanuit het perspectief van Korzybski's anthropometer. Vraagstellingen die dan al dan niet kunnen beantwoordt worden door het Avatariaat der Pataforen.

De Erisiaanse Sororiteit: hiertoe zijn enkel vrouwen toegelaten die zich toespitsen op het uitoefenen van intriges en opzetten van ruzies. Wegens de bestaansreden van deze werkgroep kan er telkens maar één lid zijn. Wegens interne onenigheid is de zetel permanent leegstaand.

De Sodaliteit der Lexicosophie: onderzoekt de taal op een creatieve wijze. Nieuwe woorden, aforismes en tegenstrijdige definities.Het Anathematisch Tribunaal: verzorgt zoals reeds vermeld de interne wanorde binnen de EKPV. Is nog nooit samengeroepen.

Het Catmachemische Synodium: hiervan zijn enkel katachtige (al dan niet levende) Ornaten lid. Ze trachten de Dogma's van de Wetenschap los te weken en te vervangen door de minder strakke Catma's. Hun aanpassingsvermogen dient om de andere leden op de juiste dwaalspoor te brengen. Lees o.m. Het Catmachemisch Huwelijk van Christian von Katzenjammer.Het Katheder der Cryptozoologie bestudeert imaginaire wezens en voorziet die van een even imaginaire taxonomie.

Andere leerstoelen kunnen opgeroepen worden door een samenkomst van het Druidisch Conventikel of van de Eburoonse Bardo.

Geketend,
De Chorepiscopische Protonotaris,
borsky

Geen opmerkingen: