Pagina's

woensdag 29 augustus 2007

Wat is 'Patafysica?"De Patafysica staat in verhouding tot de Metafysica zoals de Metafysica in verhouding staat tot de Fysica."

Een eenduidig antwoord op deze vraag is er niet. Na meer dan twintig jaar 'patafysisch denken is het mij nog steeds even moeilijk om de kern voor een leek te verduidelijken. De Wetenschap (een alternatieve benoeming) laat zich niet onder één noemer vangen. De voornaamste, ietwat esoterische, definitie is als volgt:

Volgens Jarry is de patafysica de wetenschap van de denkbeeldige oplossingen, die op symbolische wijze aan schetsen de eigenschappen toekent van de door hun schijn beschreven objecten.
Zo is het mijn ervaring dat patafysica zelf eerder ervaren dient te worden aan de hand van diens verschijningsvormen eerder dan dat men men hopeloos verloren raakt door raakpunten met zijn eigen ratio te zoeken.Van bij aanvang lijkt het dat er twee schrijfwijzes zijn. Doch laat u niet vangen, de Patafysica is mijlenver verwijderd van de 'Patafysica. Daar waar de laatste zich kenmerkt door een doelbewuste leefwijze, heeft de eerste er geen enkele voeling mee en gebeurt vrijwel onbewust. Uit de hand lopende journalistiek, dovemansgesprekken op de bus, een wetenschapper met een vreemde obsessie, meesterwerken van de tuinkabouterarchitektuur, veelbetekenende lapsussen… allemaal uitzonderingen op de consensuele realiteit en op zich uitingen van het uitzonderlijk patafysisch karakter van de wereld. Hier bewust aan deelnemen verdient het aanhalingsteken.Hieraan verbonden is dan de tweede definitie:

'Patafysica is de leer der uitzonderingen.

Of zoals de stichter Alfred Jarry schreef:
’Patafysica is de wetenschap van het specifieke, van de wetten die de uitzondering beheersen. Het doel van de ’Patafysica zal niet bereikt worden door generalisering; dit is een fout van het hedendaagse denken. Door te zoeken naar het specifieke verkrijgt men voor elk voorval een wet, een wet van het specifieke. ’Patafysica plaatst ieder voorval en elke zaak niet in het kader van het algemene, maar verduidelijkt dat het om een uitzondering gaat. Zodoende zoekt de Wetenschap van de ’Patafysica niet naar oplossingen, is niet gericht op vooruitgang, staat sceptisch tegenover alle claims van ‘vooruitgang’, en zal geen boodschap trachten te verkondigen. ’Patafysica is de ware wetenschap, zonder wetten en daarmee niet buiten de wet te stellen.Alfred Jarry (1873-1907), de vader van het absurde theater, de man die nooit lachtte of zelfs glimlachtte, ging zeer creatief om met taal, woonde een tijdje in een halve verdieping, liep rond met groengeschilderd haar, zwaaiend met een geladen revolver en vroeg op zijn sterfbed een tandenstoker. Of het leven als een kunstwerk. Zo heeft derde definitie van de 'Patafysica te maken met creativiteit:

'Patafysica is de wetenschap van denkbeeldige oplossingen

Vervolgens is de voornaamste kwaliteit van het 'patafysisch inzicht dat
Voor de ’Patafysica zijn alle dingen gelijk.
Of zoals een voorloper ooit schreef 'Alles bleibt daselbe'. Dit is geen fatalistisch uitgangspunt, maar het vrolijk inzicht dat geen enkel voorval meer waarde heeft dan een ander; enkel de graad van bewust inzicht in de Wetenschap kan verschillen.Tenslotte dient men één zaak zeer goed te beseffen: onder geen beding heeft 'Patafysica met kolder en grapjes te maken. Of liever, kolder en grapjes zijn patafysisch van aard, maar ook gestoofde prei, quantumdeeltjes, loodgieterij, uzelf beste lezer en eigenlijk alles wat wij kunnen omschrijven. Een patafysicus lacht niet met humor maar bestudeert die om de wetenschap te dienen. En als er een lach aan te pas komt, is die van de N-de graad en zodoende ook weer in dienst van de Wetenschap.Halverwege de 20ste eeuw werd in navolging van Jarry de 'Collège de 'Pataphysique' opgericht in Frankrijk. Spoedig werden tal van kunstenaars en schrijvers lid. Als meest voorname leden telde het Collège:

 • Raymond Queneau
 • Boris Vian
 • Jacques Prévert
 • René Clair
 • Max Ernst
 • Marcel Duchamp
 • Eugène Ionesco
 • Jean Dubuffet
 • MC Esscher
 • de drie Marx Brothers
en meer recent:
 • Dario Fo
 • Gaston Baudrillard
 • Umberto Eco
 • Fernando Arrabal

En honderden min of meer of on- bekenden, de lijst is te lang om volledig op te noemen.
Tot op heden wordt het Collège gekenmerkt door haar zeer kwalitatieve publicaties, zowel naar vorm als naar inhoud, meestal op een vrij kleine oplage en luxueus uitgegeven. Een aantal interne uitgaven zijn enkel bedoeld voor haar leden (lucky me). Zoals te zien is aan de links op de zijkant van deze blog, wemelt het sedert enige tijd wereldwijd van organisaties die zich beroepen op het Collège: al dan niet door hem erkend, toch schikken ze zich meestal onder de centrale autoriteit van de eerste en meest prestigieuze onder hen. Zo kan elke plaatselijke organisatie beschouwd worden als een lokale tak van het Collège buiten Frankrijk.Er zijn tal van boeken geschreven die bovenstaande kunnen verduidelijken.
Een ervan is "Clés pour la 'pataphysique" van Ruy Launoir. In het Frans laatst heruitgegeven bij l'Hexaèdre.
Het Londens Instituut van 'Patafysica's Departement van Dogma en Theorie heeft op zijn beurt een aantal publicaties verzorgt in de taal van Shakespeare om te proberen antwoorden te bieden. Meer bepaald "Pataphysics: Definitions and Citations", een bloemlezing van uiteenlopende definities en de formidabele tekst van Jean Baudrillard eenvoudig getiteld "Pataphysics". Voor wie Londen bezoekt is een bezoek aan debookartbookshop een must, waar bovenstaande boeken te vinden zijn. Binnenkort komt op deze blog een verslag van mijn bezoek in 2005 aan de enige 'patafysisch museum ter wereld, de "Pataphysical Museum and Archive" bij de heer Alastair Brotchie thuis in Highgate.
In Brussel bestaat de librairie La Houlpe bij het Centraal Station helaas al een tiental jaar niet meer. Ik vrees dat de norse boekhandelaar, die mij schuldgevoelens bezorgde telkens ik hem beroofde van een van zijn schatten en ooit een fatale val heeft moeten doen door van zijn trappen belegd met een of meer extra tredes boeken te tuimelen. Gelijkaardige winkels zijn er niet meer, of het moeten antiquairs zijn…
Parijs op zijn beurt kent een paar patafysische hoogplaatsen. Voor publicaties van het Collège dient men zich te begeven naar Librairie Va l'Heur, in de buurt van Montmartre waar alle recente uitgaven kunnen gekocht worden. Er zijn regelmatig ontdekkingen te doen van oudere boekenop de kades van de Seine. En voor het echt bizarre boek dient men een bezoekje te brengen aan Un Regard Moderne rue Gît-le-Coeur. RestaurantPolidor is op zijn beurt de plaats waar de eerste samenkomsten plaatsvonden van het Collège.De Culs-de-Lampe in deze post komen van "Bizzarie di Varie Figure" Giovanni Battista Bracelli uit 1624, waarvan er wereldwijd slechts 7 onvolledige exemplaren van bestaan. Ik vond die zeer surrealistisch ogende beelden in een Italiaanse tijdschrift uit 1988, eenvoudig genaamd "Merdre".

Mijn Italiaans is niet zo best, maar blijkt dat niemand minder dan Tristan Tzara zeer warm liep voor dit boek. Mij doen die figuren vooral denken aan Giorgo de Chirico, en ze lijken uitzonderlijk voor de 17de eeuw, en geven dus blijk van een buitengewoon patafysisch karakter. Als dusdanig verdient de auteur de titel van patacessoor, titel door het collège gegeven aan lieden wiens werk of leven getuigt van een uitzonderlijk patafysisch gehalte, maar in ee periode voordat Jarry de term uitvond. Sommige tekeningen lijken te verwijzen naar een andere grote patacessoor, Arcimboldo, of naar Maurits Cornelis Esscher die op het eind van zijn leven de hoogwaardige rang van Satrape bekleedde binnen het Collège.Online zijn er referenties naar dit werk op de moeder van alle visionaire blogs, het formidabele Giornale Nuovo . Blijkbaar is dit boek ook digitaal heruitgegeven bij Octavo Editions.

zondag 26 augustus 2007

Notulen van het eerste Druidisch Conventikel

Stichtingsverslag van het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing

Artikel 1

Het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing kent drie types leden:
De Oblaten. Vergelijkbaar met lekenbroeders, het betreft externe leden, sympathisanten en verschijningsvormen die uitblinken door hun ongewild patafysisch karakter.
De Ovaten. Dit betreft de voornaamste groep, volwaardige leden die de wens hebben geuit om toe te treden en voldoen aan de voorwaarden onder artikel 2.
De Ornaten. Die hebben een symbolische functie. Het kunnen mensen, dieren of abstrakte principes zijn. Vanuit 'patafysisch oogpunt verhouden ze zich tot de Ovaten zoals die zich verhouden tot de Oblaten. De Ornaten zetelen per definitie in deetherniteit.

Artikel 2

Om Ovaat te worden dient men ofwel uit te blinken in de (uiteraard 'patafysische) Wetenschap, ofwel een eenmalige gift te doen voor de Morosofische(*) vleugel van de Ububliotheek. Lidmaatschap kan enkel worden goedgekeurd door een Druidisch Conventikel of een Eburoonse Bardo.
(*)Morosofie werd gedefinieerd door Matthijs van Boxsel , en onderzocht door Raymond Queneau en André Blavier voor hem, en wordt getypeerd ideeën die buiten de norm vallen, gepubliceerd zijn en vooral geen aanhangers kennen.
Teneinde het verschil met Oblaten te verscherpen kan en mag men de kwaliteit van Ovaatschap laten voorafgaan door een '.
Lidmaatschap is blijvend, enkel een hoogst uitzonderlijke beslissing van hetAnathematisch Tribunaal kan dit ongedaan maken. Sterven kan onder geen beding als excuus dienen om de lidmaatschap op te geven.

Artikel 3

Elk lid heeft een of meer eigen aanspreektitels. De wereldse naam kan al dan niet gebruikt worden doch wordt slechts beschouwd als een anekdote.

Artikel 4

Het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing werd in het leven geroepen op 16 Phalle 134 door enerzijds de vier volgende stichtende Ornaten:De Apostatische Heresiarch. Die heeft de hoogste leidinggevende functie. Werd verkozen door puur toeval en wordt vooral gekenmerkt door afwezigheid.De Apostolische Exarch. Staat de Apostatische Heresiarch bij om de leiding te verkondigen aan de wereldlijke leden. Verantwoordelijk voor alle misverstanden.De Apologische Eparch. Staat de Apostatische Heresiarch en de Apostolische Exarch bij en zoekt idiote excuses voor hun wanbeleid.


De Autokefalische Mafriaan. De enige Ornaat die aan niemand verantwoording moet geven. Wegens diens prerogatief is die automatisch voorzitter van het Anathematisch Tribunaal.

Wanneer deze vier hoogwaardigheidsbekleders samenkomen wordt een Druidisch Conventikel gevormd. Door hun allesomvattende afwezigheid zijn deze leden per definitie Ornaten.

Anderzijds door de volgende vijf stichtende Ovaten:De Chorepiscopische Protonotaris: een landelijk lid die de notules uit de etherniteit haalt en ze vastketend in de materie. Verantwoordelijk voor de Blog.De Apocalyptische Nuntius is hoofdverantwoordelijk voor het helpen mislukken van activiteiten. Werkt nauw samen met de Megalitische Gardinaal.De Megalitische Gardinaal: ontvangt en organiseert bijeenkomsten van het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing.


De Katatonische Kakapitteleer: de ceremoniemeester die samenwerkt met de Apocalyptische Nuntius en de Megalitische Gardinaal. Als voorzitter van een bijeenkomst bij afwezigheid van de Apostatische Heresiarch, vermijdt hij elke tussenkomst.De Anacolutische Ikonoklast: verzamelt, sorteert en beheert al het beeldmateriaal.

Artikel 5

De chaotische samenkomst van alle leden wordt een Eburoonse Bardo genoemd.

Artikel 6

Het Eburoons Kapittel voor 'Patafysische Vorsing is verdeeld in verschillende laboratoria. Leden kunnen deelnemen aan een of meer van deze vorsingsdomeinen. Tot op heden zijn de volgende leerstoelen in het leven geroepen:Het Morosofisch Kabinet: onderzoekt Morosofie in Vlaanderen, gedrukt of via het internet.
Morosofie is een term, waarvan het nut zich liet gelden, ontdekt door Regent Mathijs Van Boxselen uitvoerig besproken in drie voortreffelijke boekdelen.
De Landaard der Patadigma's: onderzoekt de vreemde en uitzonderlijke aspecten binnen de Nederlandstalige folklore en legendes, naar het model van 'Extroardinary Popular Delusions and the Madness of Crowds' van Charles MacKay.Het Avatariaat der Pataforen: sociologisch onderzoek naar de nieuwe verschijningsvormen en de metaforen die ontstaan uit relationele interacties. Vertrekt uit zgn. 'memes' om er zoveel mogelijk tegenstrijdige interpretaties aan te geven. De leden noemen zich 'memebers' (spreek uit 'miembers').

Het Ambulatorium der Zimzoem:Hoog patakabbalistisch onderzoek. Voornaamste publicatie: 'Towards a 'patakabbalah'.De Saturnische Ambacht: verzorgt alle publicaties (boeken, tijdschriften, website) - Saturnus zijnde de alchemistische tegenhanger van lood. Diens wereldse verschijning uit zich in de hermetische uitgeverij 'L'Aérolithe d'Orichalque'.

De Nering der Schijtkisterij: verzorgt de phynanciële kant voor de Saturnische Ambacht.De Pinakotheek der Anamneses beroept zich in de eerste plaats op het visuele. Enerzijds wordt een bonte verzameling gehouden van Patarchetypes, hierbij gedefinieerd als kanttekeningen die op een uitzonderlijke wijze oerideeën proberen los te krijgen, anderzijds worden er zelf beelden geproduceerd die vals herkenbaar lijken, "Déjà-pas-Vus" genaamd. De leden van deze leerstoel worden Anamnisten genoemd. De voorzitter is per definitie de Anacolutische Ikonoklast.

Het Gymnasium der Posophie: tracht vernieuwende acrobatische verbanden te leggen tussen losstaande ideeën via de Po-relatie van Edward de Bono.

De Habdank Skarbek Questiorium: stelt vraagstellingen vanuit het perspectief van Korzybski's anthropometer. Vraagstellingen die dan al dan niet kunnen beantwoordt worden door het Avatariaat der Pataforen.

De Erisiaanse Sororiteit: hiertoe zijn enkel vrouwen toegelaten die zich toespitsen op het uitoefenen van intriges en opzetten van ruzies. Wegens de bestaansreden van deze werkgroep kan er telkens maar één lid zijn. Wegens interne onenigheid is de zetel permanent leegstaand.

De Sodaliteit der Lexicosophie: onderzoekt de taal op een creatieve wijze. Nieuwe woorden, aforismes en tegenstrijdige definities.Het Anathematisch Tribunaal: verzorgt zoals reeds vermeld de interne wanorde binnen de EKPV. Is nog nooit samengeroepen.

Het Catmachemische Synodium: hiervan zijn enkel katachtige (al dan niet levende) Ornaten lid. Ze trachten de Dogma's van de Wetenschap los te weken en te vervangen door de minder strakke Catma's. Hun aanpassingsvermogen dient om de andere leden op de juiste dwaalspoor te brengen. Lees o.m. Het Catmachemisch Huwelijk van Christian von Katzenjammer.Het Katheder der Cryptozoologie bestudeert imaginaire wezens en voorziet die van een even imaginaire taxonomie.

Andere leerstoelen kunnen opgeroepen worden door een samenkomst van het Druidisch Conventikel of van de Eburoonse Bardo.

Geketend,
De Chorepiscopische Protonotaris,
borsky